Gardens-by-the-Bay Office

Văn phòng 2 tầng mở rộng tại Garden by the Bay. Thiết kế sử dụng công nghệ thi công PPVC.

Phương án