LKC School of Medicine

Hoàn thành năm 2013

Dự án cải tạo một tòa nhà được bảo tồn và thêm vào khối nhà mở rộng với giảng đường, thư viện tài nguyên, các phòng học nhóm cho trường y dược thứ ba ở Singapore.

Kiến trúc