IMH Admin Building

Hoàn thành năm 2014

Một tòa nhà văn phòng 4 tầng với bán hầm cho bác sĩ và các chuyên gia cộng sự của Viện tâm thần.

Kiến trúc