Bishan Public Library

Hoàn thành năm 2008

Một thư viện 4 tầng với khu vực trẻ em ở tầng hầm, thư viện cho thanh niên, thiếu niên và lối sống nằm ở các tầng trên.

Kiến trúc